Ελεγκτική Επιτροπή

Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Add Your Heading Text Here

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο των αιτήσεων εγγραφής των Υποψηφίων Μελών. Εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο Καταστατικό, η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ την εγγραφή του υποψήφιου Μέλους ως Τακτικό στο Μητρώο των Μελών της Ένωσης. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από Τακτικά μη εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, τα οποία δεν ανήκουν σε δίκτυο κοινών συμφερόντων.

 Μέλη: 
– Θεοχάρης Παναγιώτης (Αιτωλοακαρνανία)
– Καμνάκη Χαρίκλεια (Ηράκλειο Κρήτης)
– Αναστασίου Νικόλαος (Αττική)