Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Καταστατικό

1.1 Ίδρυση

Ιδρύεται με την παρούσα Πράξη για αόριστο χρονικό διάστημα Σωματείο, η οργάνωση, η λειτουργία, η διοίκηση και η δράση του οποίου θα διέπονται από το παρόν Καταστατικό, καθώς και από τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας.

1.2 Επωνυμία

2.1 Η επωνυμία του Σωματείου είναι «Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων» (εφεξής «Ένωση»).
2.2 Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή το Σωματείο θα χρησιμοποιεί τον παραπάνω τίτλο σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, δηλαδή «Panhellenic Association of Educational Robotics, STEM and Digital Skills Centers».

1.3 Έμβλημα και Σφραγίδα

3.1. Το έμβλημα της Ένωσης θα καθορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
3.2. Η επίσημη σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλική, στο μέσο έχει το έμβλημα και στην περιφέρειά της γραμμένα την επωνυμία και το έτος ίδρυσης της Ένωσης.

1.4 Έδρα

4.1. Έδρα της Ένωσης ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
4.2. Η Ένωση έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία της ή/και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

1.5 Σκοποί

5.1. Σκοποί της Ένωσης είναι:
α) Η ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τις επιστήμες των Μηχανικών και τα Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM Education, αναφερόμενη στο εξής ως Εκπαίδευσης STEM), της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, , τις επιστήμες των Μηχανικών, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics – STEAM Education, αναφερόμενη στο εξής ως Εκπαίδευσης STEΑM) και εν γένει της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και εδρεύουν οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό την προαγωγή και προάσπιση των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων τους, την επίτευξη της εξωστρέφειάς τους και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ τους.
β) Η προώθηση της διαμόρφωσης ειδικού νομοθετικού πλαισίου με συγκεκριμένες διατάξεις, το οποίο θα διέπει σε διαρκή βάση τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της εκπαίδευσης STEM και STEAM και εν γένει της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, και στο πλαίσιο αυτό η κατόπιν μελέτης και ανάλυσης των διαθέσιμων πραγματικών δεδομένων και της ισχύουσας νομοθεσίας, με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, εισήγηση προς τους αρμόδιους νομοθετικούς φορείς της χώρας σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, προς σύνταξη και θέσπισή τους από τους φορείς αυτούς.
γ) Η ανάδειξη και η προώθηση σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και πολιτικών, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φορείς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης της χώρας, όπως από δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και λοιπά εκπαιδευτικά κέντρα, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της εκπαίδευσης STEM και STEAM και εν γένει της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
δ) Η μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, δραστηριοτήτων κατάρτισης, διαγωνισμών και εν γένει εκδηλώσεων διάδοση της γνώσης και ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των συμμετεχόντων στις οικείες εκδηλώσεις στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της εκπαίδευσης STEM και STEAM και εν γένει της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
ε) Η προώθηση της ψηφιακής αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης εν γένει στη χώρα μέσω της παροχής συμβουλών και της πραγματοποίησης δράσεων κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τους αρμόδιους νομοθετικούς φορείς αυτής, καθώς και από τους φορείς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης της χώρας, όπως είναι τα δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, τα φροντιστήρια και τα λοιπά εκπαιδευτικά κέντρα.
στ) Η ανάδειξη της ανάγκης εκπαίδευσης και αναβάθμισης του γνωστικού επιπέδου των μαθητών αλλά και όλων των πολιτών στον χώρο των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας.
ζ) Η θέσπιση, επικαιροποίηση και εξασφάλιση της τήρησης Κανονισμού Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών της, με σκοπό την ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
η) Η εκπροσώπηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των Μελών της Ένωσης.
5.2. Η Ένωση επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν άρθρο. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ένωση δύναται ιδίως:
α) Να λαμβάνει κάθε είδους οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, να καταρτίζει προτάσεις διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων και να συμμετέχει σε αυτά, καθώς και να αναλαμβάνει τη διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων.
β) Να ιδρύει εντός ή εκτός της Αττικής ή και εκτός της Ελλάδας νομικά πρόσωπα ή να συμμετέχει στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς ή συναφείς και συμπληρωματικούς με τους σκοπούς της Ένωσης, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται στην πρώτη, μετά την εν λόγω απόφαση, συγκληθείσα Γενική Συνέλευση των Μελών της.

2.6 Κατηγορίες Μελών

6.1. Την Ένωση απαρτίζουν Τακτικά, Μη Τακτικά ή Διασυνδεδεμένα και Επίτιμα Μέλη.
6.2. Τακτικό Μέλος είναι κάθε ιδρυτικό μέλος της Ένωσης, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, το οποίο πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της εκπαίδευσης STEM και STEAM και εν γένει της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, και δη παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους συγκεκριμένους τομείς,
β) διαθέτει την τυχόν απαιτούμενη, ανάλογα με τη νομική του μορφή, άδεια σύστασης ή/και λειτουργίας, εκδοθείσα από την αρμόδια δημόσια αρχή,
γ) εδρεύει οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας,
δ) διαθέτει φυσική έδρα με άρτιες και κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας,
ε) έχει ορίσει ως υπεύθυνο εκπαίδευσης φυσικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος τίτλου σπουδών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και δη βασικού πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος ή/και διδακτορικού διπλώματος, που έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τη Ρομποτική, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, την Τεχνολογία ή/και την Επιστήμη των Μηχανικών. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο φορέας της επιχείρησης, είτε εταίρος ή μέτοχος, είτε να συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης είτε, σε κάθε περίπτωση, να έχει συνεχή παρουσία κατά την διάρκεια των μαθημάτων.
στ) Εάν μεν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής ή της εκπαίδευσης STEM και STEAM ή/και εν γένει της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με διάρκεια που εκτείνεται σε όλο το σχολικό έτος, και όχι μόνο σε αυτοτελείς εκπαιδευτικούς κύκλους, και με στόχο την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ανάλογων με την ηλικία των μαθητών και το γνωστικό επίπεδό τους. Εάν δε, πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς εκπαίδευσης, όπως είναι ενδεικτικά τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, παρέχει, πέραν του βασικού εκπαιδευτικού του προγράμματος, μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, με διάρκεια που εκτείνεται σε όλο το σχολικό έτος, και όχι σε αυτοτελείς εκπαιδευτικούς κύκλους, τουλάχιστον για δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως, και με στόχο την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ανάλογων με την ηλικία των μαθητών και το γνωστικό επίπεδό τους.
ζ) διαθέτει στους μαθητές του, στις αίθουσες διδασκαλίας, τον απαιτούμενο για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των παρεχόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικό εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μικροελεγκτές, αισθητήρες και ενεργοποιητές,
η) διαθέτει παρουσία σε ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε έχει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και επαρκή στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6.3. Μη Τακτικό / Διασυνδεδεμένο Μέλος μπορεί να γίνει φορέας που έχει τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία με έδρα την ημεδαπή ή αλλοδαπή, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, και του οποίου / της οποίας οι στόχοι είναι συναφείς με αυτούς του Συνδέσμου.
6.4. Επίτιμο Μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε είναι Μέλος της Ένωσης είτε όχι, είτε είναι Τακτικό είτε είναι Διασυνδεδεμένο, το οποίο προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση ή παρουσίασε εξέχουσα δράση για την επίτευξη των σκοπών της. Η απόκτηση της ιδιότητας του Επίτιμου μέλους από τακτικό μέλος του σωματείου δεν συνεπάγεται την απώλεια δικαιωμάτων που απονέμονται με το παρόν στα τακτικά μέλη.
6.5. Η Ένωση τηρεί Ειδικό Μητρώο Μελών, στο οποίο αναφέρεται για κάθε Μέλος, εάν μεν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το όνομά του, εάν δε, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του, ο διακριτικός του τίτλος και ο νόμιμος εκπρόσωπός του, και σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο και ο συγκεκριμένος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται, ο αριθμός της τυχόν εκδοθείσας, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, άδειας λειτουργίας του, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του και τα πλήρη στοιχεία της επικοινωνίας του, ήτοι τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επίσημη διεύθυνση της ιστοσελίδας του και τυχόν συσχετισμός του Τακτικού Μέλους, με κάποιο από τα δίκτυα κοινών συμφερόντων που ήδη εκπροσωπούνται στην Ένωση από άλλα Τακτικά Μέλη. Κάθε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων του Μέλους έχει ισχύ έναντι της Ένωσης από την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθεί σε αυτή εγγράφως από το Μέλος, με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση που στο μέλλον θεσπιστεί νομικό πλαίσιο λειτουργίας, στο μητρώο θα αναφέρεται και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του Μέλους.

2.7 Εγγραφή Τακτικών και Μη Τακτικών / Διασυνδεδεμένων Μελών στην Ένωση – Ανάδειξη Επίτιμων Μελών

7.1. Για την εγγραφή κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου ως Τακτικού ή Μη Τακτικού / Διασυνδεδεμένου Μέλους στην Ένωση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
7.1.1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί ως Τακτικό ή ως Μη Τακτικό / Διασυνδεδεμένο Μέλος στην Ένωση υποβάλλει σε αυτή εγγράφως Αίτηση Εγγραφής Μέλους, που διατίθεται από την Ένωση, στην οποία περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των ρυθμίσεων του Καταστατικού της και του Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών της, τον οποίο θα έχει κατά το χρονικό σημείο υποβολής της Αίτησης τυχόν συντάξει η Ένωση, στο πλαίσιο αυτής δε, προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο και στοιχείο που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να αποδείξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής του ως Τακτικού Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 6.2. του Καταστατικού, ή ως Μη Τακτικού / Διασυνδεδεμένου Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 του Καταστατικού, αντίστοιχα.
7.1.2. Ακολούθως, η υποβληθείσα Αίτηση Εγγραφής, με τα προσκομισθέντα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων Εγγραφής υποψηφίων Μελών στην Ένωση, η οποία γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, εντός μηνός από την υποβολή της Αίτησης, σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή της και ως εκ τούτου για την εγγραφή ή μη του υποψηφίου Μέλους στην Ένωση.
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να αξιολογεί τις Αιτήσεις Εγγραφής και να γνωμοδοτεί επί της αποδοχής ή της απόρριψής τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που το εκάστοτε υποψήφιο Μέλος προσκομίζει ενώπιόν της για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων εγγραφής του στην Ένωση, μπορεί δε να ζητεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και κάθε άλλο τέτοιο σχετικό έγγραφο και στοιχείο.
Προς τούτο, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να ζητεί, τάσσοντας σχετική προθεσμία υποβολής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τα ακόλουθα από το υποψήφιο Μέλος:
– τα νομιμοποιητικά του έγγραφα, ανάλογα με τη νομική του μορφή, όπως την τυχόν απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια σύστασης ή/και λειτουργίας του, εκδοθείσα από την αρμόδια δημόσια αρχή, καταστατικό και έγγραφα σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του,
– το σχετικό βιογραφικό σημείωμα και τους τίτλους σπουδών του φυσικού προσώπου που έχει ορίσει ως υπεύθυνο εκπαίδευσης,
– σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του.
Ειδικά δε, για την απόδειξη της φυσικής έδρας με άρτιες και κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω υπό (δ) στο άρθρο 6.2 του Καταστατικού, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ύπαρξη της τυχόν απαιτούμενης από την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου Μέλους, άδειας σύστασης ή/και λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή, ή, ελλείψει τέτοιας άδειας, προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δομής.
7.1.3. H Επιτροπή αξιολογεί τα παραπάνω προσκομισθέντα σχετικά έγγραφα και ακολούθως γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο περί της αποδοχής ή απόρριψης της Αίτησης Εγγραφής του.
7.1.4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να γνωμοδοτήσει αρνητικά στην περίπτωση που:
α) το υποψήφιο Μέλος δεν αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του ως Τακτικό Μέλος στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 6.2. του Καταστατικού, ή ως Μη Τακτικό / Διασυνδεδεμένο Μέλος στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 του Καταστατικού αντίστοιχα ή
β) τεθούν υπόψη της στοιχεία περί του ότι το υποψήφιο Μέλος δεν τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς που τίθενται με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών της ή/και ότι δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να τους τηρήσει και στο μέλλον ή/και ότι παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία κατά τρόπο ώστε η συμμετοχή του στην Ένωση να έχει δυσμενή επίδραση στην εκπλήρωση των σκοπών της.
7.1.5. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και αποφαίνεται το ίδιο περί της αποδοχής ή απόρριψης της Αίτησης Εγγραφής εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση της γνώμης της Επιτροπής σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα έγγραφα και στοιχεία που προσκόμισε στο πλαίσιο της Αίτησής του το υποψήφιο Μέλος, και ανακοινώνει εγγράφως και αιτιολογημένα το αποτέλεσμα της απόφασής της σε αυτό.
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του αυτής μπορεί και το ίδιο να ζητεί τα έγγραφα και στοιχεία και τον επιτόπιο έλεγχο που αναφέρονται στα άρθρα 7.1.1. και 7.1.2., καθώς και να απορρίπτει την Αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7.1.4.
7.1.6. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την αποδοχή της Αίτησης Εγγραφής, εγγράφει αυτό στο Βιβλίο Μελών της Ένωσης ως Τακτικό ή Μη Τακτικό / Διασυνδεδεμένο Μέλος και από την εγγραφή του αυτή αποκτά όλα τα δικαιώματα και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις των Μελών που περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό, περιλαμβανομένης της καταβολής του σχετικού τέλους εγγραφής στην Ένωση και της ετήσιας συνδρομής για το τρέχον έτος στο οποίο ενεγράφη, τα οποία οφείλουν καταβληθούν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης περί αποδοχής της Αίτησης και περί εγγραφής του στην Ένωση.
7.1.7. Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης Εγγραφής, το υποψήφιο Μέλος μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του εγγράφως στην επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, ζητώντας από αυτή να λάβει θέση επί της Αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα έγγραφα και στοιχεία που προσκόμισε στο πλαίσιο της Αίτησής του το υποψήφιο Μέλος, και ανακοινώνει εγγράφως και αιτιολογημένα το αποτέλεσμα της απόφασής της σε αυτό.
7.2. Η ανάδειξη κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου ως Επίτιμου Μέλους της Ένωσης λαμβάνει χώρα από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6.4. του Καταστατικού.

2.8 Αποχώρηση Μέλους από την Ένωση

8.1. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ένωση. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του αντίστοιχου λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
8.2. Η αποχώρηση Μέλους από την Ένωση δεν συνεπάγεται τη διαγραφή τακτικών ή έκτακτων χρεών, για τα οποία έχει συμφωνήσει εγγράφως ή προφορικά έναντι της Ένωσης.

2.9 Διαγραφή Μέλους από την Ένωση

9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε διαγραφή Μέλους από την Ένωση, κατόπιν απόφασης που λαμβάνει με την πλειοψηφία των 2/3 των Μελών του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν το Μέλος καθυστερεί αναιτιολόγητα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του ή τυχόν έκτακτων εισφορών, που επιβάλλονται από την Ένωση, πέρα από τις προθεσμίες που τέθηκαν,
β) αν το Μέλος απώλεσε τις ιδιότητές του που απαιτούνται για την εγγραφή του στην Ένωση, στην κατηγορία του Μέλους στην οποία ανήκει, ιδιότητες, που θα πρέπει να διαθέτει σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του σε αυτή,
γ) αν το Μέλος παραβιάσει κάποια ρύθμιση του Καταστατικού, των Κανόνων Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών της ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την εκπαίδευση στους τομείς στους οποίους αυτό δραστηριοποιείται ή που καθιστά εν γένει επιζήμια τη συμμετοχή του στην Ένωση,
9.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για τη διαγραφή Μέλους σε κάθε άλλη περίπτωση, αν συντρέχει σπουδαίος προς τούτο λόγος κατόπιν απόφασης που λαμβάνει με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Μελών της.
9.3. Πριν λάβει την απόφασή του περί της διαγραφής του Μέλους από την Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αντίστοιχα οφείλει να το ενημερώσει εγγράφως, με συστημένη επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περί της επικείμενης διαγραφής του και περί του λόγου αυτής, τάσσοντάς του προθεσμία τριάντα (30) ημερών προκειμένου να άρει τον οικείο λόγο της διαγραφής (αν κάτι τέτοιο συνάδει με την φύση του λόγου διαγραφής) ή να εξηγήσει τον λόγο της ύπαρξής του και να λάβει τυχόν πρόσθετη προθεσμία για να τον άρει (αν κάτι τέτοιο συνάδει με την φύση του λόγου διαγραφής). Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών ή και των επιπλέον ημερών που του έταξε το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση ενόψει συγκεκριμένων περιστάσεων, η τελευταία προβαίνει στην οριστική διαγραφή του Μέλους από την Ένωση.
9.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αντίστοιχα μπορεί, κατά ελεύθερη κρίση, να αποφασίσει την προσωρινή διαγραφή του Μέλους από την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του λόγου που δικαιολογεί τη διαγραφή.
9.4. Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης περί της οριστικής ή προσωρινής διαγραφής Μέλους, πρέπει να είναι ειδικές και αιτιολογημένες.
9.5. Το Μέλος που διεγράφη οριστικά από την Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα ανωτέρω, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε δύο (2) μήνες, αφότου του γνωστοποιήθηκε η σχετική απόφαση, εάν η διαγραφή του έγινε αντίθετα προς τους όρους του Καταστατικού ή εάν δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος προς τούτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

2.10 Δικαιώματα Μελών

10.1. Τα Τακτικά Μέλη, έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης, έχοντας δικαίωμα ψήφου σε αυτές, καθώς και να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα Όργανα της Ένωσης, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση μέχρι και την ημερομηνία της διεξαγωγής τους.
10.2. Κατά κανόνα, κάθε Μέλος έχει μία (1) ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις. Ωστόσο, δύο ή περισσότερα Μέλη της Ένωσης που ανήκουν σε «Δίκτυο Κοινών Συμφερόντων» έχουν μία ψήφο από κοινού.
Σε «Δίκτυο Κοινών Συμφερόντων» βρίσκονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες διαζευκτικά:
α) λειτουργούν σε καθεστώς δικαιόχρησης (franchising),
β) αποτελούν όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη χρήση στα φυσικά ή/και ηλεκτρονικά καταστήματα ή/και τα ηλεκτρονικά μέσα ή/και σε έντυπα/ηλεκτρονικά μηνύματά τους, κοινού λογότυπου ή επωνυμίας ή από την ταυτόχρονη παρουσία κοινών λογοτύπων/επωνυμίας,
γ) έχουν εταίρο (με ποσοστό συμμετοχής άνω του 20%) ή ιδιοκτήτη/φορέα το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, κάθε Δίκτυο Κοινών Συμφερόντων, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, θα εκπροσωπείται από ένα Τακτικό Μέλος, τα στοιχεία του οποίου θα κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, με την ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Τακτικών Μελών που ανήκουν στις επιχειρήσεις του δικτύου.
10.3. Ειδικά, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο Τακτικά Μέλη – φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία,
β) τόσο οι ίδιοι, όσο και το Μέλος – νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και
γ) δεν έχουν στερηθεί αυτοδίκαια ή κατόπιν δικαστικής απόφασης των πολιτικών τους δικαιωμάτων και δεν έχουν πτωχεύσει.
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι είναι προσωπικό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αφορά τυχόν περισσότερες της μιας ιδιότητες, οι οποίες συντρέχουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, όπως ιδίως επί εκπροσωπήσεως περισσοτέρων νομικών προσώπων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
10.4. Τα Μη Τακτικά / Διασυνδεδεμένα Μέλη, περιλαμβανομένων και των Επίτιμων Μη Τακτικών / Διασυνδεδεμένων Μελών, έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης και να εκφράζουν την άποψή τους σε αυτές, ωστόσο δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα της Ένωσης.
10.5. Όλα τα Μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δράσεις της και στην προώθηση κάθε επιμέρους σκοπούς της.

2.11 Υποχρεώσεις Μελών

11.1. Όλα τα Μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις ρυθμίσεις του Καταστατικού της, των Κανόνων Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών της, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας και να δραστηριοποιούνται με τρόπο που να μην προκαλούν ζημία στην Ένωση.
11.2. Κάθε Μέλος οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση στο πρόσωπό του των ιδιοτήτων που απαιτούνται για την εγγραφή του στην Ένωση, ανάλογα με την κατηγορία του Μέλους, στην οποία ανήκει, με την επιφύλαξη των ιδρυτικών μελών, που δεν υπέχουν τέτοια υποχρέωση.
Για την εξακρίβωση της διατήρησης των εν λόγω ιδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά από το Μέλος την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων, τάσσοντας σε αυτό ορισμένη προθεσμία, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας, δύναται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή του, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Καταστατικού.
11.3. Κάθε Μέλος οφείλει να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ένωση. Τα Μέλη υποχρεούνται σε οικονομικές συνδρομές προς την Ένωση, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 12 του Καταστατικού.

3.12 Οικονομικοί πόροι της Ένωσης

12.1. Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης είναι τακτικοί και έκτακτοι.
12.2. Τακτικοί πόροι είναι:
α) Τα εισοδήματα από την περιουσία της Ένωσης.
β) Οι ετήσιες συνδρομές των Τακτικών Μελών της, τα ποσά των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αυξομειώνονται το ποσό της ετήσιας συνδρομής των Τακτικών Μελών της Ένωσης, η απόφαση αυτή όμως πρέπει να τεθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
12.3. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που χορηγούνται εκουσίως από τα Μέλη της Ένωσης ή καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που τίθεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, ή δωρεές, κληρονομιές, ή ειδικές εισφορές που χορηγούνται από Μέλη ή μη, για την εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού της Ένωσης, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο της Ένωσης, όπως ενδεικτικά χρηματοδότηση προερχόμενη από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, επιτρεπτές κρατικές ενισχύσεις, εθνικά ή/και κοινοτικά προγράμματα.

4.13 Όργανα

13.1. Όργανα της Ένωσης είναι τα εξής:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων Εγγραφής Υποψηφίων Μελών
δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή
13.2. Όλα τα Όργανα της Ένωσης αποτελούνται από Μέλη της, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Καταστατικό.

4.14 Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

14.1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο αυτής και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα Μέλη της.
14.2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Καταστατικό ή την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλα όργανα της Ένωσης ή/και που έχει ανατεθεί από το Καταστατικό ή την ισχύουσα νομοθεσία στην αποκλειστική αρμοδιότητά της. Περαιτέρω, αυτή αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της.
14.3. Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα:
α) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγραφής Υποψηφίων Μελών στην Ένωση και της Ελεγκτικής Επιτροπής,
β) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη κατά την απόλυτη κρίση της,
γ) να αποφασίζει για τη διαγραφή Μέλους στις περιπτώσεις που προβλέπει το Καταστατικό,
δ) να αποφασίζει την αλλαγή της έδρας της Ένωσης,
ε) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού,
στ) να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης και
η) να αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα ρητώς προβλέπεται από το Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

4.15 Είδη Γενικής Συνέλευσης –Σύγκληση

15.1. Όλα τα Μέλη της Ένωσης συνέρχονται σε Τακτική Γενική Συνέλευση μία (1) φορά το έτος και μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες αυτού, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οικεία πρόσκλησή του, για να ακούσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγμένα του κατά το προηγούμενο έτος και τον προγραμματισμό δράσης του για το επόμενο έτος καθώς και να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο τεχνικό τρόπο, που επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Μόνο αυτή η Γενική Συνέλευση:
α) αποφασίζει επί του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει τα μέλη αυτού,
β) αποφασίζει για τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό και
γ) εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγραφής Υποψηφίων Μελών στην Ένωση και της Ελεγκτικής Επιτροπής, όταν η εν λόγω Συνέλευση συμπίπτει με την προβλεπόμενη από το καταστατικό λήξη της θητείας των οργάνων αυτών, διαφορετικά η εκλογή πραγματοποιείται από συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Στο πλαίσιό της δε, μπορούν να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις και για έτερα θέματα.
15.2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται είτε όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) των Τακτικών Μελών της Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις μέχρι της αιτήσεώς τους προς την Ένωση οικονομικές υποχρεώσεις τους, αναφέροντας επίσης τα θέματα προς συζήτηση. Στην τελευταία περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει το ταχύτερο την αντίστοιχη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
15.3. Τις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση κάθε Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένες επιστολές ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα Μέλη της Ένωσης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής της και αναρτάται ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης. Στις προσκλήσεις αναγράφεται ο ακριβής χρόνος και τόπος της Συνέλευσης, τόσο της αρχικής όσο και της επαναληπτικής, ακόμη δε αναγράφονται τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, ενώ ακόμη καθορίζεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων εφ’ όσον περιλαμβάνεται θέμα εκλογής.

4.16 Εκπροσώπηση των Μελών στη Γενική Συνέλευση

16.1. Τα Μέλη της Ένωσης εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις ως εξής:
α) Οι μεν ατομικές επιχειρήσεις από τον ιδιοκτήτη τους ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, με έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση, ακόμα και απλή, σε έντυπη/φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, που μπορεί να υποβληθεί είτε με που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
β) οι δε εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, με έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση, ακόμα και απλή, σε έντυπη/φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, που μπορεί να υποβληθεί είτε με που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η εκπροσώπηση κάθε Μέλους πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
16.2. Κανένα αντιπρόσωπος Μέλους δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερες από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης της δικής του ψήφου, εφόσον ο ίδιος είναι τακτικό Μέλος.

4.17 Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης

17.1. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και ένα Ψηφολέκτη, οι οποίοι απαρτίζουν την Εφορευτική Επιτροπή.
17.2. Τα Μέλη της Ένωσης, για να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
17.3. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη.
17.4. Όταν απαιτείται η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή η οποία μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ούτως ώστε η ψηφοφορία να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας και αποφασίζει προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.
17.5. Σε περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών ή εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των ψηφισάντων Μελών. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Επιτροπής και παραδίνεται από τον Πρόεδρό της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
17.6. Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης σε κάθε Μέλος της μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της σχετικής περί αυτού αιτήσεως.
17.7. Η ΓΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη) ή σε συνδυασμό αυτών.

4.18 Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση

18.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται σε αυτή είτε με φυσικό τρόπο είτε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17.7 το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον του όλου αριθμού των Μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτή.
18.2. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση στην αναφερόμενη στην πρόσκληση ημερομηνία και τόπο, άνευ άλλης διαδικασίας, θεωρείται δε ότι ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε Μέλη με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και αν παρίστανται σε αυτή, εκτός από τις περιπτώσεις που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση της Ένωσης, οπότε ισχύουν τα ειδικότερα προβλεπόμενα για την απαρτία στο Καταστατικό.
18.3. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της κατά κανόνα με απλή πλειοψηφία, ήτοι εφόσον συμφωνούν το ήμισυ πλέον ένας τουλάχιστον των παρόντων Μελών της Ένωσης, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπει το Καταστατικό και η ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνει τις αποφάσεις της με αυξημένη πλειοψηφία, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτών.
18.4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας, εκλογή αντιπροσώπων σε ένωση, καθώς και σε ότι άλλο ορίζει ο νόμος σχετικά, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τεχνικά τρόπο. Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Μελών λαμβάνονται δια ονομαστικής κλήσεως ή δια ηλεκτρονικής ονομαστικής ψηφοφορίας, ουδέποτε όμως δια βοής.
18.5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.
18.6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

4.19 Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με τη διοίκηση της Ένωσης, ιδίως δε:
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση,
β) προπαρασκευάζει και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
γ) δρα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης,
δ) επιδιώκει τη μελέτη και τη λύση, και μέσω ακόμη της δικαστικής οδού, των υποθέσεων που του ανατίθενται,
ε) προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό των γραφείων της Ένωσης και κανονίζει την αμοιβή του, η οποία δε μπορεί να ξεπερνά το τριπλάσιο του εκάστοτε θεσπισμένου από το Κράτος βασικού μισθού,
στ) ενασκεί κάθε αγωγή της Ένωσης και αποφασίζει για την τυχόν αναγνώριση ορισμένης επίδικης απαιτήσεως τρίτου κατά της Ένωσης, την κατάργηση ορισμένης δίκης δια παραιτήσεως ή συμβιβασμού και την συνομολόγηση διαιτησίας ορισμένης διαφοράς προς τρίτους της Ένωσης,
ζ) εν γένει, διοικεί της Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
19.2. Ακόμη, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου, που λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ήτοι εφόσον συμφωνούν το ήμισυ πλέον ένας τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, καταρτίζεται και εγκρίνεται ο Κανονισμός Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών της Ένωσης, καθώς επίσης και κανονισμοί με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:
α) στην οικονομική διαχείριση της Ένωσης,
β) στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και
γ) στην οργάνωση της διοικητικής υπηρεσίας της Ένωσης.

4.20 Θητεία και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου – Αρμοδιότητες Μελών

20.1. Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά (7) Μέλη, με τριετή θητεία.
20.2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν όλα τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων σε αυτή Μελών. Οι σχετικές υποψηφιότητες υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου εγγράφως, που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη της οποίας περιέχεται ως θέμα η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
20.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν μόνο Τακτικά Μέλη της Ένωσης, τα οποία δεν θα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο δίκτυο κοινών συμφερόντων, όπως το δίκτυο αυτό ορίζεται στο άρθρο 10.2 του παρόντος Καταστατικού.
20.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τα λοιπά μέλη του, οι οποίοι άπαντες ορίζονται κατά την οικεία τους ιδιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
20.5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παύσει να εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο – Τακτικό Μέλος της Ένωσης που τον διόρισε, εκπίπτει αυτοδίκαια από την θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του τυχόν αξιώματος που δυνάμει αυτής κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
20.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εγκύρως εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του, ακόμη και αν μέλος ή μέλη του εκλείψουν, όπως εάν παραιτηθούν, αποχωρήσουν, αποβιώσουν, ή άλλως πως εκλείψουν, υπό την προϋπόθεση ότι τα απομένοντα μέλη αρκούν για την συγκρότηση απαρτίας. Εάν εκλείψουν όλα τα μέλη ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας, κάθε Τακτικό Μέλος της Ένωσης δικαιούται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο προβαίνει σε αρχαιρεσίες όπως ορίζει το Καταστατικό.
20.7. Ειδικά, εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο (και δη τα μέλη που έχουν απομείνει), το οποίο εκλέγει σε ειδική συνεδρίαση νέο Πρόεδρο μεταξύ των μελών του.
20.8. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος Καταστατικού, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης να διοικεί με σύνεση την Ένωση και προς όφελος αυτής, παύεται από τη Γενική Συνέλευση σε ειδική συνεδρίασή της. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να είναι ειδική και αιτιολογημένη.
20.9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή φορέα, τραπεζικού οργανισμού, ΔΕΚΟ ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας, συγκαλεί, προΐσταται και διευθύνει τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε έγγραφο είσπραξης, πληρωμής, πρόσληψης, απόλυσης, τραπεζικής συναλλαγής (δάνεια, αλληλόχρεους κλπ.). Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή κωλύματος αυτού, αντικαθίσταται στα ανωτέρω από τον Αντιπρόεδρο και αν κωλύεται και αυτός από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.
20.10. Ο Αντιπρόεδρος φέρει την ευθύνη για την εσωτερική λειτουργία και τη διοίκηση της Ένωσης, αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των Οργάνων της Διοίκησης και του διοικητικού προσωπικού αυτής και εποπτεύει τις καθημερινές δραστηριότητες της. Επίσης αντικαθιστά τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό και συνυπογράφει με τον Ταμία αντί του Προέδρου κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω.
20.11. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την αλληλογραφία και το Μητρώο Μελών και συνυπογράφει επίσης τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αντικαταστάτη του σε περίπτωση κωλύματός του. Έχει επίσης την ευθύνη των βιβλίων της Ένωσης πλην του Ταμείου, της σφραγίδας της Ένωσης και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αντικαταστάτη του σε περίπτωση κωλύματός αυτού. Επίσης συνυπογράφει με τον Πρόεδρο αντί του Ταμία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20.12. κατωτέρω.
20.12. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της Ένωσης, τις σχέσεις με τις Τράπεζες και διενεργεί κάθε οικονομική δραστηριότητα με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ελέγχεται δε από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης. Επίσης υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο – εκτός των περιπτώσεων όπου το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει ότι αρκεί μόνη η υπογραφή του Ταμία ή μόνη η υπογραφή του Προέδρου – κάθε έγγραφο είσπραξης, πληρωμής, πρόσληψης, απόλυσης, τραπεζικής συναλλαγής (δάνεια, αλληλόχρεους κλπ.), σε περίπτωση δε απουσίας του Ταμία ή κωλύματος αυτού αυτός αντικαθίσταται από τον Γενικό Γραμματέα και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το μέλος του του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει αυτό με σχετική απόφασή του.
20.13. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρήσει αρμοδιότητες του ή να αναθέσει καθήκοντα ή να εξουσιοδοτήσει μέλη του ή μη και ιδίως στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της Ένωσης για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των σκοπών της Ένωσης.

4.21 Εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να παραστεί αυτοπροσώπως σε κάποια συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί κατά αυτήν από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού εξουσιοδοτεί με ειδική προς τούτο επιστολή, ακόμα και απλή που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κανένας, όμως, δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.22 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ήθελε ζητηθεί από τρία τουλάχιστον μέλη του.
22.2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα ύστερα από Πρόσκληση του Προέδρου του που αποστέλλει στα λοιπά μέλη του με συστημένες επιστολές ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής της συνεδρίασης. Στις προσκλήσεις αναγράφεται ο ακριβής χρόνος και τόπος της συνεδρίασης ή και ο τρόπος διεξαγωγής (με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικό τρόπο / εξ αποστάσεως) ακόμη δε αναγράφονται τα θέματα για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει αποφάσεις και για άλλα θέματα, ακόμα και αν δεν αναγράφονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις εάν παρευρίσκονται όλα τα μέλη του στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανένα σχετικά. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνουν χώρα, δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσο, όπως ορίζεται στην Πρόκληση του Προέδρου.
22.3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις αδικαιολόγητα για πέντε (5) φορές συνεχώς, απαλλάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο των καθηκόντων του εν γένει και αντικαθίσταται τυχόν από το αναπληρωματικό του μέλος.

4.23 Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

23.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως ευρισκόμενο σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εκάστοτε μελών του, μεταξύ αυτών δε παρισταμένων αυτοπροσώπως και υποχρεωτικώς του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή του Αναπληρωτή Γραμματέα.
23.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ήτοι με την πλειοψηφία του ημίσεος των παρόντων μελών του, πλην εάν το Καταστατικό ή η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τη λήψη της σχετικής απόφασης με διαφορετική πλειοψηφία, καταχωρίζονται δε στα σχετικά Βιβλία Πρακτικών.
23.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και η σχετική απόφαση έχει ληφθεί δια περιφοράς.

23.4. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

4.24 Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων - Εγγραφής Υποψηφίων Μελών στην Ένωση

24.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων Εγγραφής Υποψηφίων Μελών στην Ένωση απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων σε αυτή Μελών.
24.2. Την Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζουν μόνο Τακτικά Μέλη της Ένωσης, τα οποία δεν θα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο δίκτυο κοινών συμφερόντων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10.2. του παρόντος Καταστατικού.
24.3. Σε περίπτωση που εκλείψει κάποιο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Γενική Συνέλευση οφείλει να εκλέξει άλλο σε αναπλήρωσή του.
24.4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης λαμβάνονται εφόσον παρίστανται σε αυτή άπαντα τα μέλη της, με απλή πλειοψηφία, ήτοι με πλειοψηφία των δύο (2) εκ των τριών (3) μελών της.

4.25 Ελεγκτική Επιτροπή

25.1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει για τον έλεγχο της κάθε χρήσεως δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές είτε μεταξύ των Μελών της Ένωσης είτε και εκτός αυτών.
25.2. Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής η Γενική Συνέλευση οφείλει να εκλέξει άλλο σε αναπλήρωσή του, ώστε να πληρούται ο ελάχιστος αριθμός των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 25.1. του Καταστατικού.
25.3. Οι ελεγκτές αυτοί μετά το κατά την 31η Δεκεμβρίου κλείσιμο των βιβλίων της διαχείρισης του Συνδέσμου της Ένωσης και πριν από την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προβαίνουν στην εξέλεγξη της διαχείρισης του προηγουμένου έτους και υποβάλλουν την σχετική έκθεσή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως αυτή παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5.26 Βιβλία της Ένωσης

26.1. Η Ένωση τηρεί τα εξής βιβλία (τα οποία μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικώς):
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών της Ένωσης.
β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο Ταμείου.
ε) Δελτία Διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής.
26.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκδίδουν υπό τη σφραγίδα της Ένωσης επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα από τα προαναφερθέντα βιβλία.
26.3. Εάν παραστεί ανάγκη τήρησης και άλλων βιβλίων αυτά δύναται να τηρηθούν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.27 Τροποποίηση του καταστατικού

Η τροποποίηση του Καταστατικού ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από απόφαση αυτής που λαμβάνεται εφόσον υπάρχει απαρτία των 2/3 του συνόλου των Μελών της και με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Μελών της.

7.28 Διάλυση της Ένωσης

28.1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την εκούσια διάλυση της Ένωσης οποτεδήποτε ή μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα, αλλά η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από απόφαση αυτής εφόσον υπάρχει απαρτία των 2/3 του συνόλου των Μελών της και με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Μελών της.
28.2. Με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου μπορεί επίσης να διαλυθεί η Ένωση, αν το ζητήσουν τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή:
α) αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των Μελών της ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί η Ένωση σύμφωνα με το Καταστατικό,
β) αν ο σκοπός της Ένωσης εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός της έχει εγκαταλειφθεί,
γ) αν η Ένωση επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία της έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.
28.3. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία του διατίθεται κατά τον τρόπο και τους όρους που θα καθορίσει η περί διαλύσεως απόφαση σύμφωνα με τον νόμο σε καμία όμως περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των Μελών της Ένωσης.

8.29 Γενικές Διατάξεις

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό κανονίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Α.Κ. και της ειδικής περί Σωματείων νομοθεσίας.